Gjatë muajit janar, Gjykata e Apeli zgjidhi 1,413 lëndë

Gjatë muajit janar, Gjykata e Apeli zgjidhi 1,413 lëndë

Gjykata e Apelit, ka trashëguar 11, 640 lëndë të pa zgjidhura nga viti 2019. Në janar të këtij viti janë pranuar edhe 1,383 lëndë. Prej tyre janë zgjidhur 1,410. Vazhdojnë të mbesin në punë edhe 11, 610.

Gjykata e Apelit, ka trashëguar 11, 640 lëndë të pa zgjidhura nga viti 2019. Në janar të këtij viti janë pranuar edhe 1,383 lëndë. Prej tyre janë zgjidhur 1,410. Vazhdojnë të mbesin në punë edhe 11, 610.

Departamenti i Përgjithshëm

  • Ankesa Civile, janë  pranuar 548, janë zgjidhur 673, kanë mbetur në punë 9,791. Efikasiteti 122.8 %.
  • Ankesa Penale, janë pranuar 133, janë kryer 89, lëndë të mbetura në punë 435. Efikasiteti 66.9 %.
  • Ankesa Kundërvajtje, janë pranuar 84, janë kryer 63, kanë mbetur në punë edhe 46. Efikasiteti 75.0 %.

Departamenti i Krimeve të Rënda, janë pranuar 60 lëndë, janë kryer 55, kanë mbetur në punë edhe 46. Efikasiteti i përgjithshëm 75.0 %.

Departamenti Special, janë pranuar 5, janë kryer 3, kanë mbetur në punë edhe 12. Efikasiteti i përgjithshëm 60 %.

Departamenti për të Mitur, janë pranuar 16, janë kryer 13, kanë mbetur në punë edhe 12. Efikasiteti 81.3 %.

Departamenti Ekonomik, janë pranuar 24, janë zgjidhur 30, kanë mbetur në punë edhe 406. Gjendja vlerësohet jo e mirë.

Departamenti Administrativ,  janë  pranuar 124, janë zgjidhur 60, kanë mbetur në punë edhe 608. Efikasiteti i përgjithshëm 48.4 %. 

Për më shumë shikoni të dhënat statistikore të bashkangjitura.