Të akuzuarit për vrasje i vërtetohet dënimi prej 18 vjet e 6 muaj burgim

Të akuzuarit për vrasje i vërtetohet dënimi  prej 18 vjet e 6 muaj burgim

L.U. është dënuar më dënim unik prej 18 vjet e 6 amuj burgim, pasi që është shpallur fajtor për veprat penale “Vrasje” nga neni 178 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe “Kanosje” nga neni 185 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 2 e 1 të KPRK-së, të po këtij kodi.

Prishtinë, 24.02.2020 – Gjykata e Apelit,  i ka refuzuar ankesat në rastin e të akuzuarit L.U.  Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan i datë 30.12.2019, është vërtetuar. Sipas  këtij aktgjykimi L.U.  është dënuar më dënim unik prej  18 vjet e 6 amuj burgim, pasi që është shpallur fajtor për veprat penale “Vrasje” nga neni 178 paragrafi 1  i Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe “Kanosje”  nga neni 185 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 2 e 1 të KPRK-së, të po këtij kodi.

Gjykata e Apelit gjeti se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. Po ashtu vlerëson  se dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit nga ana e gjykatës së shkallës së parë,  është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe shkallës së përgjegjësisë penale të akuzuarit si ekzekutor, dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i përcaktuar më ligj.