Gjatë muajit korrik , në Gjykatën e Apelit u pranuan 1, 277 lëndë, u zgjidhen 1,211

Gjatë muajit korrik , në Gjykatën e Apelit u pranuan 1, 277  lëndë, u zgjidhen 1,211

Gjykata e Apelit po ashtu, përkundër kushteve të vështirësuara, si pasoj e situatës pandemike, ka vazhduar mbajtjen e seancave të kolegjeve në lëmine penale, gjithmonë duke vepruar në përputhje më Planin e Veprimit për Menaxhimin e Krizave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës si dhe vendimet dhe rekomandimet institucionale. Për më shumë detaje shikoni të dhënat tabelare.

– Ankesa Penale, Departamenti Special është pranuar 1, janë zgjidhur 4;- Ankesa Penale, Departamenti i Krime të Rënda, janë pranuar 32, janë zgjidhur 44; – Ankesa Penale, Departamenti i Përgjithshëm, janë pranuar 154, janë zgjidhur 112; – Ankesa Civile janë pranuar 645, janë zgjidhur 618; – Ankesa Administrative janë pranuar 28, janë zgjidhur 46; – Ankesa Ekonomike janë pranuar 11, janë zgjidhur 51.

Gjykata e Apelit po ashtu, përkundër kushteve të vështirësuara, si pasoj e situatës pandemike, ka vazhduar mbajtjen e seancave të kolegjeve në lëmine penale, gjithmonë duke vepruar në përputhje më Planin e Veprimit për Menaxhimin e Krizave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës si dhe vendimet dhe rekomandimet institucionale. Për më shumë detaje shikoni të dhënat tabelare.