Gjatë muajit shator, në Gjykatën e Apelit u zgjidhen 1, 349 lëndë

Gjatë muajit shator, në Gjykatën e Apelit u zgjidhen 1, 349 lëndë

Gjykata e Apelit ka vazhduar mbajtjen e seancave të kolegjeve në lëmine penale, gjithmonë duke vepruar në përputhje më Planin e Veprimit për Menaxhimin e Krizave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës si dhe vendimet dhe rekomandimet institucionale.

– Ankesa Penale, Departamenti Special, nuk është pranuar asnjë lëndë, ndërsa  janë zgjidhur 2;

– Ankesa Penale, Departamenti për Krime të Rënda janë pranuar 20, janë zgjidhur 36;

– Ankesa Penale, Departamenti i Përgjithshëm janë pranuar 116, janë zgjidhur 126;

– Ankesa Penale, Departamenti për të Mitur janë pranuar 128, janë kryer 123 lëndë;

– Ankesa Civile janë pranuar 650, janë zgjidhur 641;

– Ankesa Administrative janë pranuar 44, janë zgjidhur 65;

– Ankesa Ekonomike janë pranuar 40, janë zgjidhur 40;

Gjykata e Apelit ka vazhduar mbajtjen e seancave të kolegjeve në lëmine penale, gjithmonë duke vepruar në përputhje më Planin e Veprimit për Menaxhimin e Krizave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës si dhe vendimet dhe rekomandimet institucionale.

Për më shumë detaje shikoni të dhënat tabelare.