Gjatë muajit tetor në Gjykatën e Apelit janë pranuar 1, 297 lëndë, ndërsa janë kryer 1, 457.

Gjatë muajit tetor në Gjykatën e Apelit janë pranuar 1, 297 lëndë, ndërsa janë kryer 1, 457.

Gjykata e Apelit ka vazhduar mbajtjen e seancave të kolegjeve në lëmine penale

  •  Ankesa Penale në Departamentin Special, janë pranuar 6 lëndë, ndërsa  janë zgjidhur 7;
  • Ankesa Penale, Departamenti për Krime të Rënda janë pranuar 28, janë zgjidhur 51;
  • Ankesa Penale, Departamenti i Përgjithshëm janë pranuar 114, janë zgjidhur 136;
  • Ankesa Penale, Departamenti për të Mitur janë pranuar 6, janë kryer 3 lëndë;
  •  Ankesa Civile janë pranuar 624,  janë zgjidhur 703 lëndë;
  • Ankesa Administrative janë pranuar 53, janë zgjidhur 69 lëndë;
  • Ankesa Ekonomike janë pranuar 27, janë zgjidhur 45;
  • Kundërvajtje janë pranuar 67, janë kryer 75 ankesa. 

Për më shumë detaje kliko:

Gjykata e Apelit ka vazhduar mbajtjen e seancave të kolegjeve në lëmine penale, gjithmonë duke vepruar në përputhje më Planin e Veprimit për Menaxhimin e Krizave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës si dhe vendimet dhe rekomandimet institucionale