Raporti i punës për muajin shkurt

Raporti i punës për muajin shkurt

Gjatë muajit shkurt në Gjykatën e Apelit kanë arritur 1, 415 lëndë. Prej tyre janë zgjidhur 1,288, ndërsa vazhdojnë të mbesin në punë edhe 10,912 lëndë.

• Ankesa Penale në Departamentin Special, është pranuar 2  lëndë, janë zgjidhur 5;

• Ankesa Penale, Departamenti për Krime të Rënda janë pranuar 35, janë zgjidhur 65;

• Ankesa Penale, Departamenti i Përgjithshëm janë pranuar  126, janë zgjidhur 130;

• Ankesa Penale, Departamenti për të Mitur janë pranuar 3, janë kryer 6 lëndë;

• Ankesa Civile janë pranuar 711, janë zgjidhur 600 lëndë;

• Ankesa Administrative janë pranuar 120, janë zgjidhur 75 lëndë;

• Ankesa Ekonomike janë pranuar 28, janë zgjidhur 42;

• Kundërvajtje janë pranuar 90, janë kryer  92ankesa.

Për më tepër shikoni të dhëna tabelore.