Kthehet në rigjykim çështja penale kundër të akuzuarit Z.E.

Kthehet në rigjykim çështja penale kundër të akuzuarit Z.E.

Prishtinë, 28.04.2021 – Gjykata e Apelit, me aprovimin e ankesës së mbrojtësit të akuzuarit Z.E.
por edhe sipas detyrës zyrtare, e ka anuluar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë, të datës 25.01.2021. Rasti i është kthyer të njëjtës gjykatë në rigjykim dhe rivendosje.

I pandehuri Z.E., që është kryetar i Komunës së Klinës,  është gjykuar muaj më parë,  nga ana e gjykatës së shkallës së parë, me dënim më gjobë, në shumën prej katër mijë (4,000) euro, pasi që është gjetur fajtor për veprën penale “Konflikti i interesit” nga neni 424 par.1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjykata e Apelit,  ka konstatuar se aktgjykimi në fjalë duhet anuluar, ngase i njëjti është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, duke qenë se nuk është përpiluar konform dispozitës së nenit 370 par.7  lidhur me nenin 365 të Kodit të Procedurës Penale. Kjo pasi që dispozitivi është në kontradiktë me arsyet e theksuara,  në pjesën arsyetuese të aktgjykimit, njëkohësisht mungojnë arsyet për faktet vendimtare, ndërsa, ato që janë dhënë, nuk janë në  pajtueshmëri të plotë me provat dhe shkresat e tjera në lëndë. Po ashtu gjykata gjeti se gjendja faktike është vërtetuar në  mënyrë të gabuar dhe jo të plotë, prandaj edhe vendosi që lënda të kthehet në rigjykim.