Rënditja përfundimtare e kandidatëve për pozitën “Zyrtar Ligjor “

Rënditja përfundimtare e kandidatëve për pozitën “Zyrtar Ligjor “