Të pandehuritë V.V dhe Sh.Xh. mbesin në paraburgim

Të pandehuritë V.V dhe Sh.Xh. mbesin në paraburgim