Vërtetohet aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Spelcial, ndaj të pandehurve L.D dhe K.H dhe O.H.

Vërtetohet aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Spelcial, ndaj të pandehurve L.D dhe K.H dhe O.H.

Prishtinë, 28 prill 2023, Me aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Departamentit Special, janë refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të pandehurve L.D., av. Sh.A., K.H., av. R K. dhe O.H., av. Rr.A., ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Speciale PPPS.nr.19/23 i datës 14.04.2023, është vërtetuar.

Me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, të Departamentit Special PPPS.nr.19/2023, të datës 14.04.2023, të pandehurve L.D.nga fshati…. Komuna e Fushë Kosovës., K.H. nga F. K., O.H. nga Prishtina, për shkak të dyshimit të bazuar mirë se të njëjtit kanë kryer veprën penale, Nxitja e përçarjes dhe mos durimit nga neni 141 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, i’u është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje në kohëzgjatje prej 1 (një) muaj e cila do të llogaritet nga koha e arrestit, respektivisht nga data 12 prill 2023 në ora 19:30 min. dhe do të zgjasë deri më datë  12 maj 2023, në harmoni me nenin 184 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 e 1.2 pika 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.

Gjykata e Apelit, me aktvendimin PN.1.S.nr.69/2023, të datës 28.04.2023, i ka refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të pandehurve L.D., av. Sh. A., K.H., av. R.K. dhe O.H., av. Rr. A., të parashtruara ndaj aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Speciale PPPS.nr.19/23 të datës 14.04.2023 dhe të njëjtin aktvendim për caktimin e masës së paraburgimit e ka vërtetuar. Në arsyetim të aktvendimit gjykata e shkallës së dytë, ka vlerësuar se aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i bazuar në ligj dhe se pretendimet ankimore të mbrojtësve të të pandehurve janë të pabazuara. Kolegji i gjykatës së shkallës së dytë vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka gjetur se me qenë se ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurit kanë kryer veprat penale të lartcekura, ka bazë ligjore për caktimin e paraburgimit ndaj tyre, ngase ekzistojnë rrethana të cilat me të drejtë justifikojnë frikën se me gjetjen e të pandehurve në liri, të njëjtit mund të fshihen apo të jepen në arrati me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale. Më tej kolegji ka vlerësuar se ka bazë ligjore për caktimin e paraburgimit edhe konform dispozitës së nenit 184 par.1 nënpar.1.1 e 1.2 pika 1.2.2 të KPP-së, sepse me gjetjen e të pandehurve në liri, do të mund të pengohej rrjedha e procedurës penale duke fshehur, ndryshuar ose falsifikuar provat e veprës penale duke ndikuar edhe në dëshmitarët, ku kjo gjykate, ka vërejtur se nga kërkesa rezulton identiteti i dëshmitareve I. M. dhe A. H., ndërsa nga provat që janë siguruar tregojnë çartë se gjatë zhvillimit të hetimeve duhet të merren në pyetje disa dëshmitarë identiteti i të cilëve do të sigurohet gjatë zhvillimit të hetimeve. Kjo ngase, ka konsideruar se dëshmitë e dëshmitareve do ta ndriçojnë tërë ngjarjen e zhvilluar në natën kritike, sjelljet dhe veprimet e secilit të pandehur veç e veç, largimi i tyre nga vendi i ngjarjes pas sulmit fizik ndaj të dëmtuarin-gazetarin V. S., prandaj ekziston rreziku që të pandehurit  po të gjenden në liri do të pengojnë në rrjedhën normale të procedurës penale që zhvillohet ndaj tyre. Tutje kolegji i gjykatës së shkallës së dytë ka konstatuar se gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejt kur të pandehurve, i’u ka caktuar masën e paraburgimit, ngase masat e tjera të parapara nga neni 171 i KPPRK-së, janë të pa mjaftueshme për sigurimin e prezencës së të pandehurve në procedurë, në rrjedhjen normale të procedurës penale dhe në parandalimin e kryerjes së veprës tjetër penale, andaj me qëllim të zbatimit me sukses të procedurës penale, caktimi i paraburgimit konsiderohet si i domosdoshëm, kurse ankesat e mbrojtësve të pandehurve u refuzuan si të pabazuara.