Gjykata e Apelit e Kosovës gjatë muajit Gusht ka publikuar 550 vendime

Gjykata e Apelit e Kosovës gjatë muajit Gusht ka publikuar 550 vendime

Prishtinë, 19 shtator 2023, Gjykata e Apelit e Kosovës gjatë muajit Gusht ka publikuar në ueb faqe 550 aktgjykime dhe aktvendime të përpunuara.

Nga këto vendime të publikuar, 378 vendime janë të lëmisë civile, 105 nga divizioni penal, 13 të departamentit për krime të rënda, 51 për çështje administrative si dhe 3 të departamentit special.

Publikimi i vendimeve mbetet një ndër prioritetet e kësaj gjykate, për t’i ofruar qasje secilit qytetar, që ndërlidhet drejtpërsëdrejti me rritjen e transparencës së gjyqësorit. Të gjitha këto aktgjykime dhe aktvendime janë të qasshme për publikun dhe organizatat e ndryshme, të cilat bëjnë monitorimin e sistemit të drejtësisë dhe punës së gjykatave.