Të dhënat statistikore për lëndët e zgjidhura gjatë muajit gusht

Të dhënat statistikore për lëndët e zgjidhura gjatë muajit gusht

Gjykata e Apelit gjatë muajit gusht ka pranuar gjithsej 1, 374 lëndë. I ka zgjidhur 1,196. Vazhdojnë të mbesnin në punë edhe 12, 179 lëndë.

Gjykata e Apelit gjatë  muajit gusht ka pranuar gjithsej 1, 374 lëndë.  I ka zgjidhur 1,196. Vazhdojnë të mbesnin në punë edhe 12, 179 lëndë.

Më se shumti lëndë janë pranuar në Divizionin Civil të Departamentit të Përgjithshëm:  559. Në këtë divizion po ashtu janë zgjidhur më së shumti lëndë: 474.

Në total nga fillimi i viti Gjykata e Apelit ka pranuar 10,573  lëndë ndërsa janë zgjidhur 11, 342 lëndë.

Të bashkangjitura gjeni raportin e punës për muajin gusht dhe raportin individual për secilin gjyqtarë.