Raportori statistikor lidhur më lëndët e pranuara dhe të zgjidhura gjatë muajit shtator

Raportori statistikor lidhur më lëndët e pranuara dhe të zgjidhura gjatë muajit shtator

Gjykata e Apelit gjatë muajit shtator ka pranuar 1, 374 lëndë, ndërsa ka arritur t’i zgjidh 1, 480.

R

Gjykata e Apelit gjatë muajit shtator ka pranuar  1, 374 lëndë, ndërsa ka arritur t’i zgjidh 1, 480.

  • Lëndë civile janë pranuar 581, janë zgjidhur 772.
  • Lëndë penale ( departamenti i përgjithshëm), janë pranuar 129, janë zgjidhur 106.
  • Lëndë penale (departamenti i krimeve të rënda), janë pranuar 63, janë zgjidhur 61.
  • Lëndë të çështjeve ekonomike janë pranuar 37, janë zgjidhur 40.

Shiko raportin e plotë dhe përformacen individule të gjyqtarëve:

Në Gjykatën e Apelit, aktualisht ka 12,073 lëndë të pa zgjidhura. Prej tyre 10, 395 lëndë të natyrës civile.