Rritet dukshëm numri i lëndëve të zgjidhura gjatë muajit tetor

Rritet dukshëm numri i lëndëve të zgjidhura gjatë muajit tetor

Në Gjykatën e Apelit, aktualisht ka 11, 909 lëndë të pa zgjidhura, apo 1, 048 më pak se në fillim të këtij viti kalendarik (12, 957). Prej tyre 10, 217 lëndë të natyrës civile

Gjykata e Apelit gjatë muajit tetor  ka pranuar  1, 462  lëndë, ndërsa ka arritur t’i zgjidh 1, 626 shifër kjo më e larta për vitin 2019. R

  • Lëndë civile janë pranuar 601, janë zgjidhur 779.
  • Lëndë penale ( departamenti i përgjithshëm), janë pranuar 148, janë zgjidhur 139.
  • Lëndë penale (departamenti i krimeve të rënda), janë pranuar  79, janë zgjidhur 108.
  • Lëndë të çështjeve ekonomike janë pranuar 26, janë zgjidhur 43.
  • Lëndë e çështjeve administrative janë pranuar 97, janë zgjidhur 74.  

Në Gjykatën e Apelit, aktualisht ka  11, 909 lëndë të pa zgjidhura,  apo 1, 048 më pak se në fillim të këtij viti kalendarik (12, 957). Prej tyre 10, 217 lëndë të natyrës civile

Për me shumë detaje shiko raportin e përgjithshëm për muajin tetor dhe performancën individuale  të gjyqtarëve.