Gjykata e Apelit shpall fajtor dhe i dënon më burgim 6 të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare

Gjykata e Apelit shpall fajtor dhe i dënon më burgim 6 të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare

Të akuzuarit në fjalë, janë shpallur fajtor nga ana e Gjykatës së Apelit për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” sipas nenit 422 par.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës se Kosovës dhe janë gjykuar:

Prishtinë, 05.02.2020 – Gjykata e Apelit, e ka aprovuar pjesshëm ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës se Kosovës,  në rastin e të akuzuarve I.T., B.F.,Z.K.,V.H.-P.,R. Th. dhe F.T. Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë i datës 06.06. 2018, është ndryshuar nga aktgjykim LIRUES në aktgjykim DENUES.

Të akuzuarit në fjalë, janë shpallur fajtor nga ana e Gjykatës së Apelit për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” sipas nenit 422 par.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës se Kosovës dhe  janë gjykuar:

 I.T. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 vjetësh.

 B.F. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 vjet e 4 muajsh.

 Z.K. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 vjet e 8 muajsh.

Ndërsa V.H.,F.T. dhe R. Th., secilën veç e veç, me dënim burgimi me kusht në kohëzgjatje prej 6 muajsh.

Dënimet do të ekzekutohen pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit, ndaj të cilit palët kane të drejtë ankese në afat prej 15 ditësh, në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës.

Gjykata e Apelit gjeti se nga provat që janë pjesë e shkresave të lëndes, janë permbushur të gjitha elementet e veprave penale, për të cilat ata janë shpallur fajtor.