Gjatë muajit mars Gjykata e Apelit, ka zgjidhur 745 lëndë

Gjatë muajit mars Gjykata e Apelit, ka zgjidhur 745 lëndë

Gjatë muajit mars në Gjykatën e Apelit janë pranuar gjithsej 808 lëndë. Nga to janë kryer 745 (përfshi lëndë të rregullta dhe të natyrës urgjente). Numri i lëndëve të pa zgjidhura ka mbetur11, 675

Gjykata e Apelit, përkundër rrethanave të krijuara si pasoj e pandemisë Covid 19, edhe gjatë muajit mars ka ndërmarrë të gjitha veprimet, në funksion të kryerjes se obligimeve të saja kushtetuese dhe ligjore. Kjo, duke  zbatuar vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës,  nr. 53/2020, të datës 15.03.2020, për  reduktimin  esencial t të gjitha aktivitetet në kuadër të KGJK-së  dhe gjykatave, por edhe duke i ndjekur më përpikëri udhëzimet lidhur më masat parandaluese, kundër virusit Korona.

Kështu,  gjatë muajit mars në Gjykatën e Apelit janë pranuar gjithsej 808 lëndë. Nga to janë kryer 745 (përfshi lëndë të rregullta dhe të natyrës urgjente).  Numri i lëndëve të pa zgjidhura ka mbetur11, 675. 

Në vijim gjeni në formë tabelore të dhënat statistikore lidhur më lëndët e pranuara dhe të kryera për secilin departament, të përcjella më numrin e lëndëve të kryera  nga secili gjyqtarë.