Preinačuje se osuđujuća presuda prema optuženima S.P i M.S., zbog krivičnog dela Ucena, u saizvršilaštvu

Preinačuje se osuđujuća presuda prema optuženima S.P i M.S., zbog krivičnog dela Ucena, u saizvršilaštvu

Priština , 14. Marta 2023 – Presudom Apelacionog Suda Opšti Departman – Krivična Divizija , usvojena je žalba Osnovnog Tužilaštva u Gnjilanu , zbog krivičnog dela Ucena u saizvršilaštvu , tako da je presuda prvostepenog suda preinačena, i optuženima S.P. i M.S je izrečena zatvorska kazna u trajanju od 3 (tri) godina i 6 (meseci) svakom ponaosob, računajući i vreme provedeno u pritvoru.

Presudom Osnovnog Suda u Prištini – Opšti Departman – Krivična Divizija, K.br. 755/22 od dana 07.12.2022 optuženi S.P i M.S , zbog krivičnog dela Ucena u saizvršilaštvu iz čl. 329 st. 2 u vezi sa st. 1 i u vezi sa čl. 31 KZRK –a su proglašeni krivima , tako da je optuženom S.P izrečena zatvorska kazna u trajanju od 2 (dve) godine i novčana kazna u iznosu od 600 (šesto) eura , dok prema optuženoj M.S. izrečena je kazna  u trajanju od 1 (jedne ) godine i 4 (četiri) meseci i novčana kazna u iznosu od 400 (četiristo) eura  kazna koja će se izvršiti nakon pravosnažnosti presude.  

Apelacioni Sud presudom PA1 br. 76/ 2023 od dana 23. 02. 2023 , usvojio je kao osnovanu žalbu Tužioca Osnovnog Tužilaštva u Gnjilanu – Opšti departman – Krivična divizija. U obrazloženju presude, drugostepeni sud ističe da žalbeni navodi dati u žalbi Tužioca o izricanju jedne strožije kazne su osnovani dok navodi branioca  za izricanje blaže kazne su neosnovani. Ovo iz činjenice jer je prvostepeni sud pravilno konstantovao olakšavajuće i otežavajuće okolnosti  koje utiču na određivanje vrste i visine kazne, dakle po oceni krivičnog veća ovog suda olakšavajuće okolnosti je precenio dok one otežavajuće je  samo konstantovao ali da iste nije ocenio na meritoran način, stoga krivično veće drugostepenog suda ocenjuje da krivična odgovornost optuženih je veća od one koju je ocenio prvostepeni sud , stoga je optuženima izrekao strožije kane kao u dispozitivu ove presude.

Sa ciljem što pravilnijeg i tačnijeg informisanja ,  u dole priloženom linku možete naći anonimiziranu presudu Apelacionog Suda Kosova.

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_PA1_2023-014319_SQ.pdf