Ndryshohet aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, ashtu që të pandehurit I.L, H.G dhe R.M lirohen për mbrojtje në liri

Ndryshohet aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, ashtu që të  pandehurit I.L, H.G dhe R.M lirohen për mbrojtje në liri

Prishtinë, 31 gusht 2023, Gjykata e Apelit e Kosovës-Departamentit Special, i ka aprovuar si të bazuara ankesat e mbrojtësve të pandehurve I.L, H.G dhe R.M, ndërsa aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti Special, PPPS.nr.35/2023, të datës 19.08.2023, e ka ndryshuar.

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti Special, me aktvendimin PPPS.nr.35/2023, të datës 19.08.2023, të pandehurve I.L, H.G dhe R.M ju ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaj, për shkak të dyshimit të bazuar se të pandehurit I.L dhe H.G kanë kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 të KPRK, ndërsa i pandehuri R.M për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale dhënia e ndihmës në kryerje të veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414, lidhur me nenin 33 të KPRK.

Gjykata e Apelit e Kosovës-Departamenti Special, me aktvendimin PN1.S.nr.165/2023, i ka aprovuar si të bazuara ankesat e mbrojtësve të pandehurve I.L, H.G dhe R.M, ndërsa aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti Special, PPPS.nr.35/2023, të datës 19.08.2023 e ka ndryshuar, ashtu që të pandehurve I.L, H.G dhe R.M, ju është ndërprerë masa e paraburgimit dhe të njëjtit janë liruar për t’u mbrojtur në liri. Në arsyetim të aktvendimit Gjykata e Apelit ka theksuar se gjykata e shkallë së para nuk ka arritur që të vërtetoj dyshimin e bazuar së të pandehurit kanë kryer veprat penale për të cilat dyshohen, e për të cilat është kusht primar për ligjshmërinë e paraburgimit, mirëpo në arsyetim e aktvendimit të ankimuar janë dhënë me tepër bindje e dyshimit të arsyeshme duke mos pasur mbështetje në artukulushmerin për të ndërlidhur provat me veprimet e të pandehurve, prandaj  nuk është  arritur që të argumentohet në fuqinë provuese të provave se me veprimet e të pandehurve është arritur që të ketë dyshim për veprat penale dhe me ketë gjykata vetëm ka potencuar kronologjinë e ngjarjes mirëpo nuk ka dhëne vlerësim dhe arsyetim mbi fakte të cilat janë paraqitur në kërkesën për caktimin e paraburgimit. Kolegji i gjykatës së shkallës së dytë konstatoi se në këtë stad të procedurës penale nga gjykata e shkallë së pare është tejkaluar kompetenca e vlerësimit e parapara sipas normave ligjore nga fakti se gjykata në aktvendimin e ankimuar është lëshuar në vlefshmërinë e ligjshmërisë se ligjeve  (administrative), vendimeve të qeverisë, si dhe në nxjerrjen e konkluzioneve të elementeve subjektive të dashjes në lidhje me veprat penale të cilat pretendohet të jene kryer nga ana e të pandehurve.

https://apeli.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/AP_APS_2023-180038_SQ.pdf