Optuženome za teško ubistvo, potvrđuje mu se kazna

Optuženome za teško ubistvo, potvrđuje mu se kazna

Priština, 06.05.2019 god. Apelacioni sud Kosova, odbijao je kao neosnovanu žalbu branioca okrivljenog G.B., protiv presude Osnovnog suda u Gnjilane od dana 31.01.2019 godine. Dotična presuda je potvrđena. G.B. osuđen je od strane prvostepenog suda sa 25 godina zatvora, kao krivac za ubistvo svoga maloletnog sina, sada pok. LJ.B., tako da je izvršio krivično delo…

Priština, 06.05.2019 god. Apelacioni sud Kosova, odbijao je kao neosnovanu žalbu branioca okrivljenog G.B., protiv presude Osnovnog suda u Gnjilane od dana 31.01.2019 godine. Dotična presuda je potvrđena.

G.B. osuđen je od strane prvostepenog suda sa 25 godina zatvora, kao krivac za ubistvo svoga maloletnog sina, sada pok. LJ.B., tako da je izvršio krivično delo teško ubistvo iz čl. 179 KZRK.

Apelacioni sud ocenjuje da prvostepeni sud ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, činjenično stanje je pravilno i na potpun način utvrđeno tako da je pravilno primenjen i Krivični Zakonik.

Apelacioni sud u celosti ostaje pri zaključcima prvostepenog suda što ses tiče odluke o kazni, za koju ocenjuje da se time može postići svrha zahtevana Zakonom.